[1]
I. K. Angga Maha Putra, I. G. Mugi Raharja, and I. K. Muka, “Desain Kemasan Loloh Cemcem”, Prabangkara, vol. 22, no. 2, pp. 81-87, Dec. 2018.