ANGGA MAHA PUTRA, I. K.; MUGI RAHARJA, I. G.; MUKA, I. K. Desain Kemasan Loloh Cemcem. Prabangkara : Jurnal Seni Rupa dan Desain, v. 22, n. 2, p. 81-87, 10 dez. 2018.