(1)
Angga Maha Putra, I. K.; Mugi Raharja, I. G.; Muka, I. K. Desain Kemasan Loloh Cemcem. Prabangkara 2018, 22, 81-87.