Karmini, N. N. “Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Rajapala”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 35, no. 1, Apr. 2020, pp. 22-29, doi:10.31091/mudra.v35i1.994.