Karmini, Ni Nyoman. “Nilai-Nilai Budaya Dalam Tam Tam”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 34, no. 1, Feb. 2019, pp. 8-18, doi:10.31091/mudra.v34i1.630.