Suciati, S., A. Sachari, K. Kahdar, and A. Syarif. “Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 31, no. 2, Apr. 2017, doi:10.31091/mudra.v31i2.32.