Tenaya, A.A. Ngr. Anom Mayun K. “Hegemoni Fashion Barat Pada Busana Bangsawan Di Bali Utara (1800-1940)”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 36, no. 2, June 2021, pp. 245-53, doi:10.31091/mudra.v36i2.1478.