Seramasara, I. G. N. “Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 32, no. 2, Sept. 2017, doi:10.31091/mudra.v32i2.108.