Wahid, A. N., and K. Saddhono. “Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak”. Mudra Jurnal Seni Budaya, vol. 32, no. 2, Sept. 2017, doi:10.31091/mudra.v32i2.107.