Karmini, N. N. (2020) “Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Rajapala”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(1), pp. 22–29. doi: 10.31091/mudra.v35i1.994.