Kadek Shanti Gitaswari Prabhawita, K. (2019) “Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(2), pp. 199–204. doi: 10.31091/mudra.v34i2.701.