Karmini, N. N. (2019) “Nilai-Nilai Budaya Dalam Tam Tam”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(1), pp. 8–18. doi: 10.31091/mudra.v34i1.630.