Sahid, N., Marianto, M. and -, P. (2019) “Resepsi Masyarakat Yogyakarta Terhadap Drama Radio ‘Parahara Tegalreja’”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(1), pp. 1-8. doi: 10.31091/mudra.v34i1.629.