Santosa, H. (2019) “Kajian Historis Tentang Gamelan Ketug Bumi”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(1), pp. 36-44. doi: 10.31091/mudra.v34i1.525.