Yasa, I. K. (2018) “Angsel-Angsel dalam Gong Kebyar”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 33(1), pp. 85–92. doi: 10.31091/mudra.v33i1.324.