Suciati, S. (2017) “Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 31(2). doi: 10.31091/mudra.v31i2.32.