Tenaya, A. N. A. M. K. . (2021) “Hegemoni Fashion Barat Pada Busana Bangsawan di Bali Utara (1800-1940)”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 36(2), pp. 245–253. doi: 10.31091/mudra.v36i2.1478.