Seramasara, I. G. N. (2017) “Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 32(2). doi: 10.31091/mudra.v32i2.108.