Wahid, A. N. and Saddhono, K. (2017) “Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 32(2). doi: 10.31091/mudra.v32i2.107.