Sustiawati, N. L., Surya Negara, I. G., Sumarno, R. and Nalan, A. (2020) “Merangkai Nusantara Melalui Seni Wadantara”, Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(2), pp. 182-195. doi: 10.31091/mudra.v35i2.1063.