Kadek Shanti Gitaswari Prabhawita, Kadek. 2019. “Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari”. Mudra Jurnal Seni Budaya 34 (2):199-204. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.701.