Karmini, Ni Nyoman. 2019. “Nilai-Nilai Budaya Dalam Tam Tam”. Mudra Jurnal Seni Budaya 34 (1):8-18. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.630.