Ruastiti, Ni Made, Ni Wayan Parmi, Ni Nyoman Manik Suryani, and I Nyoman Sudiana. 2018. “Davedan Show Di Amphi Theatre Nusa Dua Bali”. Mudra Jurnal Seni Budaya 33 (2):278-86. https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.365.