Wong, Oscar Gordon, and Imelda Ann Achin. 2021. “The Hero’s Journey: 12 Stages in The Narrative of Animation Boboiboy Movie 2”. Mudra Jurnal Seni Budaya 36 (3):316-25. https://doi.org/10.31091/mudra.v36i3.1580.