Tenaya, A.A. Ngr. Anom Mayun K. 2021. “Hegemoni Fashion Barat Pada Busana Bangsawan Di Bali Utara (1800-1940)”. Mudra Jurnal Seni Budaya 36 (2):245-53. https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1478.