Seramasara, I Gusti Ngurah. 2017. “Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah”. Mudra Jurnal Seni Budaya 32 (2). https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.108.