HANDAYANI, Dewi; SUNARSO, Sunarso. Eksistensi Budaya Pappaseng Sebagai Sarana Pendidikan Moral. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 232–241, 2020. DOI: 10.31091/mudra.v35i2.974. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/974. Acesso em: 15 apr. 2024.