KADEK SHANTI GITASWARI PRABHAWITA, K. Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 199–204, 2019. DOI: 10.31091/mudra.v34i2.701. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/701. Acesso em: 28 jan. 2023.