KADEK SHANTI GITASWARI PRABHAWITA, K. Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari. Mudra Jurnal Seni Budaya, v. 34, n. 2, p. 199-204, 22 maio 2019.