KHASANAH, M.; SUYANTO, S.; SUDIYANTO, S. Nilai Pendidikan Karakter pada Wangsalan Sindhenan Karya Nyi Bei Mardusari. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 172–176, 2019. DOI: 10.31091/mudra.v34i2.666. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/666. Acesso em: 22 oct. 2021.