SAHID, N.; MARIANTO, M.; -, P. Resepsi Masyarakat Yogyakarta Terhadap Drama Radio “Parahara Tegalreja”. Mudra Jurnal Seni Budaya, v. 34, n. 1, p. 1-8, 12 fev. 2019.