KUDIYA, K.; SABANA, S.; SACHARI, A. Symbolic Meaning of the Ornamental Diversity of Cirebon Batik Pegajahan. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 31, n. 3, 2017. DOI: 10.31091/mudra.v31i3.42. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/42. Acesso em: 28 jan. 2023.