I KETUT ARDANA. Fungsi Karawitan Bali Di Yogyakarta : Sebuah Tinjauan Kontekstual. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 24, n. 1, 2009. DOI: 10.31091/mudra.v24i1.1558. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/1558. Acesso em: 4 mar. 2024.