SERAMASARA, I. G. N. Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah. Mudra Jurnal Seni Budaya, [S. l.], v. 32, n. 2, 2017. DOI: 10.31091/mudra.v32i2.108. Disponível em: https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/108. Acesso em: 22 oct. 2021.