Karmini, N. N. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Rajapala. Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(1), 22–29. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i1.994