Swandi, I. W., Wibawa, A. P., & Mahaputra, I. G. N. A. (2019). Kajian Ikonografi Pada Seni Lukis T-Shirt Tema Rangda Karya I Nyoman Ngurah Ardika Yasa. Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(2), 213–222. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.703