Kadek Shanti Gitaswari Prabhawita, K. (2019). Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari. Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(2), 199–204. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.701