Sahid, N., Marianto, M., & -, P. (2019). Resepsi Masyarakat Yogyakarta Terhadap Drama Radio “Parahara Tegalreja”. Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(1), 1-8. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.629