Kudiya, K., Sabana, S., & Sachari, A. (2017). Symbolic Meaning of the Ornamental Diversity of Cirebon Batik Pegajahan. Mudra Jurnal Seni Budaya, 31(3). https://doi.org/10.31091/mudra.v31i3.42