Yasa, I. K. (2018). Angsel-Angsel dalam Gong Kebyar. Mudra Jurnal Seni Budaya, 33(1), 85–92. https://doi.org/10.31091/mudra.v33i1.324