Suciati, S., Sachari, A., Kahdar, K., & Syarif, A. (2017). Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia. Mudra Jurnal Seni Budaya, 31(2). https://doi.org/10.31091/mudra.v31i2.32