Wong, O. G. ., & Achin, I. A. . (2021). The Hero’s Journey: 12 Stages in The Narrative of Animation Boboiboy Movie 2. Mudra Jurnal Seni Budaya, 36(3), 316–325. https://doi.org/10.31091/mudra.v36i3.1580