Tenaya, A. N. A. M. K. . (2021). Hegemoni Fashion Barat Pada Busana Bangsawan di Bali Utara (1800-1940). Mudra Jurnal Seni Budaya, 36(2), 245–253. https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1478