Seramasara, I. G. N. (2017). Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah. Mudra Jurnal Seni Budaya, 32(2). https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.108