Wahid, A. N., & Saddhono, K. (2017). Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak. Mudra Jurnal Seni Budaya, 32(2). https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.107