Sustiawati, N. L., Surya Negara, I. G. O., Sumarno, R., & Nalan, A. S. (2020). Merangkai Nusantara Melalui Seni Wadantara. Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(2), 182–195. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1063