(1)
Karmini, N. N. Nilai-Nilai Budaya Dalam Tam Tam. MJSB 2019, 34, 8-18.