(1)
Suciati, S.; Sachari, A.; Kahdar, K.; Syarif, A. Karakteristik Visual Busana Kebaya Ibu Negara Indonesia. MJSB 2017, 31.