[1]
Karmini, N.N. 2020. Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Rajapala. Mudra Jurnal Seni Budaya. 35, 1 (Apr. 2020), 22–29. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v35i1.994.