[1]
Kadek Shanti Gitaswari Prabhawita, K. 2019. Aplikasi Ngayah Dalam Karya Seni Mari Menari. Mudra Jurnal Seni Budaya. 34, 2 (May 2019), 199–204. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.701.